درس‌های موجود

مخابرات دیجیتال

طبقه: تئوری
  • استاد: مجید رفیعی

مخابرات ماهواره ایی

طبقه: تئوری
  • استاد: مجید رفیعی

سیستم های مخابرات ثابت و سیار

طبقه: تئوری
  • استاد: مجید رفیعی